Hvad søger du?

24 maj 2023

Geofysiske undersøgelser af havbunden ud for Amager

I det tidlige forår foretog Sund og Bælt undersøgelser af havbunden ud for Amager. De geofysiske undersøgelser er en af mange undersøgelser, som Sund & Bælt planlægger at gennemføre i det kommende år i forbindelse med Østlig Ringvej-projektet.  

”Med de geofysiske undersøgelser har vi indsamlet værdifulde data om havbunden ud for Amager. Data er lige nu på vej ud til vores eksperter og kommer til at indgå i grundlaget for en række af de emner vi undersøger, fra arkæologiske screeninger efter skibe og stenalderbopladser til geologi og kortlægning af naturtyper på havbunden. Det er et af de vigtige første skridt i den række af undersøgelser, der skal danne et solidt grundlag for vores miljøvurdering,” fortæller Rune Butzbach, miljøkonsulent for Østlig Ringvej-projektet.  

 

Havbundens overflade kortlægges med sonar og ekkolod og dybereliggende geologiske lag ned til 20 m under havbund undersøges med seismiske metoder, hvor lydbølger sendes ned og reflekteres fra de forskellige lag. Endelig måles magnetiske forskelle i bunden, hvilket bruges til at finde begravede metalgenstande. Undersøgelserne udføres fra et skib, der trækker udstyret igennem vandet, mens der måles.  

 

Efter at feltundersøgelserne er afsluttet, sendes data til forskellige eksperter, der omsætter dem til konkret viden om projektområdet.  

 

Marinarkæologerne fra Vikingeskibsmuseet anvender eksempelvis skanningerne af havbundsoverfladerne, målingerne af magnetiske forskelle og seismiske data til at udpege områder, hvor der kan være fortidsminder som f.eks. skibsvrag eller bopladser fra stenalderen, mens geologer og geofysikere kortlægger geologien i det område til brug for projektering af udgravning og fundering til en kommende sænketunnel. Derudover bruger marinbiologer data til at kortlægning af havbundens naturtyper, og miljøfolk får viden om havbundssedimenternes sammensætning.