Hvad søger du?

Cirkulær økonomi og naturressourcer

Naturressourcer skal forvaltes med omtanke

Naturressourcer som vand, sand, grus og sten anvendes som byggematerialer til beton og asfalt, ved anlægsarbejde og til kystsikring. Naturressourcer er en begrænset ressource, som kun løbende gendannes i et længere geologisk tidsperspektiv, og derfor skal forvaltes med omtanke.

Cirkulær økonomi gør op med den lineære tankegang, hvor man udvinder naturressourcer, fremstiller produkter, forbruger dem - for så at smide det hele ud igen. Ved at omlægge til cirkulær økonomi sikres det, at der også i fremtiden er adgang til værdifulde ressourcer. Konkret betyder det, at omstilling til en mere cirkulær økonomi rummer et stort potentiale for miljøet ved at bruge færre materialer, øge genanvendelsen og mindske affaldsmængden.

Der arbejdes i branchen for at sikre troværdige data som en forudsætning for transparens, sporbarhed og effektiv dokumentation af byggevarer, herunder produktspecifikke miljøvaredeklarationer og materialepas. Livscyklusanalyser (LCA) og data er under udvikling for at understøtte dette og derved bidrage til at bygge energi- og ressourceeffektivt.

Østlig Ringvej, cirkulær økonomi og naturressourcer

Østlig Ringvej anlægges som en langsigtet investering. Med materialer af høj kvalitet har den en levetid på mindst 120 år, hvilket minimerer behovet for efterfølgende omfattende vedligeholdelsesarbejder og ikke mindst risikoen for genetablering før tid med markant reduceret ressourceforbrug til følge.

Ved anlæg af Østlig Ringvej vil der skulle bruges store mængder vand, sand, grus og sten til beton, materiale rundt om tunnelen og til etablering af tilkørselsanlæg. Samtidig omfatter anlæggelsen af Østlig Ringvej udgravning af havbundsmateriale og jord for at skabe plads til tunnel, arbejdsområder og tilkørselsanlæg. Der er en række muligheder for at håndtere disse materialer. Den konkrete håndtering vil bero på, hvad materialerne kan anvendes til, hvilket bl.a. bestemmes af materialernes geotekniske egenskaber og renhedsgrad.

Ambitionen er at reducere projektets ressourceforbrug ved at genbruge tunnelelementfabrikken fra Femern Bælt-forbindelsen og derved undgå at der bygges en ny fabrik til Østlig Ringvej.

Tunnelelementfabrikken på Lolland er lokalt set en storforbruger af vand, der benyttes, når beton blandes mv. Forsyningsselskabet Lolland Vand har til tunnelelementfabrikken etableret tre nye vandboringer, der forsyner fabrikken, mens den støber betonelementerne til anlæg af Femern Bælt-forbindelsen. Det skal undersøges, om vandforsyningen kan ske på en mere bæredygtig måde under hensyn til de kvalitetskrav, der er til betonproduktion.

Handlingsplan for arbejdet med cirkulær økonomi og naturressourcer

Sund & Bælt vil arbejde med følgende prioriterede tiltag for at minimere Østlig Ringvejs miljøpåvirkning via naturressourcer:

 

Minimeret forbrug af naturressourcer

Det samlede forbrug af naturressourcer som sand, grus og sten i projekteringen af Østlig Ringvej minimeres. Det er ambitionen at udarbejde en strategi for, hvordan man kan minimere spild og affald fra Østlig Ringvejs byggepladser og derved fremme cirkulær økonomi. Strategien vil bl.a. fokusere på genbrug og genanvendelse af materialer på byggepladserne, at bestille rette mængder og størrelser.

 

Videreførelse af tunnelfabrikken

Tunnelfabrikken fra Femern-Bælt forbindelsen videreføres – og vil bl.a. kunne bruges til produktion af tunnelelementer til Østlig Ringvej. Ved at videreføre fabrikken - og derved undgå at bygge en ny til brug for Østlig Ringvej - mindskes forbruget af værdifulde ressourcer, hvilket bidrager til omstillingen til en cirkulær økonomi.

"Ambitionen er at reducere projektets ressourceforbrug ved at genbruge tunnelelementfabrikken fra Femern Bælt-forbindelsen."

 

Genanvendelse – fremme brug af sekundære materialer

Det er ambitionen at fremme brugen af sekundære naturressourcer, bl.a. ved at genanvende havbundssediment, der opgraves for anlæggelse af Østlig Ringvej som ressource direkte i projektet, f.eks. som tilbagefyld omkring tunnelen eller i egne tilkørselsanlæg. Overskudsmaterialer anses som en ressource.

 

Undgå brug af grundvand fra lokalområdet til betonen

I dialog med Lolland Kommune og Lolland Vand undersøges muligheden for, at tunnelelementfabrikken forsynes med vand, der ikke er grundvand fra lokalområdet. Det kunne eksempelvis være renset spildevand, afsaltet havvand mv.