Hvad søger du?

Hav og biodiversitet

Øresunds plante- og dyreliv

Danmark har, sammen med det øvrige EU, tiltrådt EU’s vision for biodiversitet 2050 sammen med en biodiversitetsstrategi frem mod 2030, der bl.a. fokuserer på genopretning af marine økosystemers gode miljøtilstand.

De marine miljøforhold i Øresund, herunder vilkårene for havets dyr og planter i Øresund er særlige, fordi sundet ligger mellem det mere salte Kattegat og brakvandsområdet Østersøen. Området er præget af en hyppig vandudskiftning og varierende saltholdighed, hvilket både gavner og udfordrer livet i havet.

Siden 1932 har der i Øresund af hensyn til sejladssikkerheden ikke været fisket med bundtrawl og senest i 2018 er det ligeledes af miljømæssige årsager besluttet at indstille råstofindvindingen i Øresund. Beskyttelsen af havbunden mod disse direkte påvirkninger og seneste initiativer til at genskabe nogle af de stenrev, som er gået tabt ved tidligere stenfiskeri i Øresund, udgør et vigtigt bidrag til havmiljøets gode tilstand. Øresund har således trods den travle skibstrafik og nærheden til store byområder et rigt plante- og dyreliv og et potentiale for at spille en positiv rolle for opnåelsen af en samlet god miljøtilstand i de indre danske havområder.

Østlig Ringvej, hav og biodiversitet

Østlig Ringvej etableres som en sænketunnel, der nedgraves under havbunden. Efter tunnelen er etableret dækkes den med stenblokke, der danner et beskyttende lag på havbunden over tunnelen, som strømmen med tiden delvist vil dække med områdets havbundsmaterialer. Det er en skånsom anlægstype der betyder, at man – når tunnelen er etableret – ikke generer hverken dyr eller planter. I forbindelse med anlægsarbejderne vil der dog forekomme forbigående påvirkninger af dyre- og planteliv. Disse kan imødegås ved gennemførelse af afværge- og kompensationsforanstaltninger.

Erfaringerne fra Øresundsforbindelsen viser, at stenblokkene der dækker tunnelen, nu er helt overvokset med muslinger, rurer og tang, der bidrager til, at der nu er en større artsrigdom og et højere antal dyr og planter, end der var før forbindelsen blev bygget.

Handlingsplan for arbejdet med hav og biodiversitet:

Kortlægning af dyre- og planteliv

Det første skridt til at sikre, at Østlig Ringvejs påvirkning af det marine og øvrige biologiske miljø bliver minimal, sker ved at kortlægge plante- og dyreliv og naturtyper ud for Amagers østkyst og ved de planlagte tilslutningsanlæg.

Kortlægningen finder sted som en del af miljøkonsekvensvurderingen og vil afdække, om der i området forventes at være særligt sårbare og beskyttede arter og naturtyper, høj biologisk mangfoldighed, og om området f.eks. udgør vigtige gyde-, føde- eller opvækstområder for fisk. Ambitionen er at minimere påvirkningerne af biodiversiteten i området og at bruge kortlægningen til at undersøge behovet for afværge- og kompensationsforanstaltninger for dyre- og planteliv.

 

Nature based solutions (NbS): Genetablering af havbundsforholdene

Med en ”building with nature”-tilgang kan Østlig Ringvej minimere påvirkningen i anlægsfase ved at indtænke naturbaserede løsninger i et langsigtet perspektiv, der kan bidrage til at udbrede havets skove. Østlig Ringvej vil blive beskyttet af et dækkende lag af sten, som i tilknytning til tilslutningsanlæggene lokalt kan skabe nye revstrukturer og derved styrke den substratmæssige mangfoldighed og biodiversitet i farvandet.

Det undersøges, hvordan man ved at bygge med naturen (building with nature) kan udforme designet for retablering af havbunden oven på tunnelen og i de øvrige dele af linjeføringen, så det bidrager til genetablering af havbundsforholdene.

Bidrag til forbedret marin biodiversitet

Sund & Bælt ønsker, at anlæg af infrastruktur skal forbedre biodiversiteten og levere mere natur tilbage, end der var før. For Østlig Ringvej betyder det, at man ved etableringen kan indtænke biodiversitet i anlæggets kontaktflader til det marine miljø. I den kommende projektering af Østlig Ringvej undersøges det, hvilke virkemidler der kan bidrage til forbedret biodiversitet. Elementer heri kan være:

 

1. Udlægning af stenrev

Stenrev er helt centrale for biodiversiteten på lavt vand. Stenrev som udlægges i områder, hvor historisk stenfiskeri har ryddet betydelige områder for stenrev, kan betragtes som naturgenopretning og ikke som egentlige kunstige rev. Der bør genetableres flere ødelagte historiske stenrev i de danske farvande og herunder også i Øresund, hvor der har været udbredt stenfiskeri. Det undersøges om de stenmoler, der forventes anlagt for at beskytte tilslutningsanlæggene, kan optimeres til at blive kunstige rev, overvokset med muslinger, rurer og tang. Eventuelle sten, der opgraves i tunnelrenden, kan f.eks. efter aftale med myndigheder bruges til at bygge stenrev andre steder i Øresund og bidrage til at genskabe den oprindelige naturtype omkring stenrev, der er gået tabt som følge af stenfiskeri i Øresund.

 

2. Udlægning af biogene rev - muslinger og østers

Under visse forhold kan muslinger og østers skabe et nyt økosystem, der rummer nye levesteder for en række arter og derved øge biodiversiteten. Det undersøges, om etablering af nye muslinge- og østersbanker i anlægs- og/eller driftsfasen kan indgå i områdets økologiske funktionalitet.

 

3. Rugekasser til fiskeyngel

Det undersøges, om det er muligt at etablere rugekasser til fiskeyngel langs tilslutningsanlæggene. Rugekasserne beskytter de helt unge fisk mod større rovdyr. Dermed beskyttes ynglen i en sårbar del af deres livscyklus. Rugekasserne samtænkes med en undersøgelse af fiskenes øvrige vilkår, så fiskene har gode leveforhold i alle livsfaser. Det kan på sigt give flere og større fisk og et bedre havmiljø.

Overvågning af havmiljøet

Som en del af arbejdet med havet og biodiversitet vil centrale dele af havmiljøet før, under og efter etablering af Østlig Ringvej blive overvåget. Data deles med offentligheden på Østlig Ringvejs miljøportal, som laves ud fra erfaringerne med Femern Bælt-forbindelsens ÆGIR miljøportal.

 

Ny viden om hav og biodiversitet

Der arbejdes kontinuerligt med at sikre sig den nyeste viden om, hvordan projektet bedst muligt bidrager til biodiversitet, og hvordan der trækkes på de erfaringer, der er opnået med Femern Bælt-projektet. Som bidrag hertil søges inspiration, viden og erfaringer via Sund & Bælts medlemskab af Tænketanken Hav og i Nordisk Samarbejdes kommende katalog over nordiske naturbaserede løsninger.

Fakta

Biodiversitet defineres som den totale diversitet af gener, arter og økosystemer i et givent område. Biodiversitet er en variation af levende organismer fra alle kilder og de økologiske systemer, de er en del af (IPBES 2021).

Naturbaserede løsninger (nature based solutions/NbS) indgår som en central del af arbejdet for bedre klima, miljø og biologisk mangfoldighed. Naturbaserede løsninger er inspireret og understøttet af naturen, er omkostningseffektive og giver samtidig miljømæssige, sociale og økonomiske fordele og hjælper med at opbygge modstandsdygtighed over for klimaforandringer. Naturbaserede løsninger giver mere, og mere forskelligartet, natur og naturlige funktioner og processer i byer og landskaber gennem lokalt tilpassede, ressourceeffektive og systemiske indgreb.