Hvad søger du?

Arbejdsmiljø, løn og uddannelse

En helhedsorienteret indsats

Bygge- og anlægsbranchen er en branche med forhøjet risiko for arbejdsulykker, og derfor er der et behov for et stærkt fokus på sikkerhed i arbejdet. Der er behov for en helhedsorienteret indsats, der kan modvirke ubalancer på arbejdsmarkedet med højere ledighed og lavere løn for visse grupper, og som forbedrer virksomheders muligheder for udvikling. Samtidig forandrer de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet, sig, og derfor er det nødvendigt at udvikle faglige kompetencer igennem hele arbejdslivet både som voksenlærling og via efteruddannelse. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet en fremskrivning af, der viser, at Danmark kommer til at mangle 99.000 faglærte i 2030.

Samtidig vil der være et overskud af ufaglærte på 59.000 personer. Der er stor forskel på løn- og arbejdsvilkår i Europa, og Danmark er et af de lande hvor arbejdsforholdene er bedst. Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved den danske model, der bygger på aftaler indgået mellem arbejdsgivere og organiserede lønmodtagere. De kollektive overenskomster regulerer en stor del af løn- og arbejdsvilkårene, dog er der arbejdsretlige love om fx ferie, barsel og ligebehandling. Social dumping opstår, når udenlandske ansatte har løn- og arbejdsvilkår, der ligger under det sædvanlige danske niveau, svarende til gældende kollektive overenskomster.

Østlig Ringvej, arbejdsmiljø, løn og uddannelse

Som bygherreorganisation har Sund & Bælt et overordnet ansvar for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Sund & Bælt vil stille krav om ordnede løn- og arbejdsvilkår hos entreprenørerne, hvor langt størstedelen af de mange medarbejdere tilknyttet projektet vil være ansat. Den største arbejdsplads forventes at være tunnelelementfabrikken på Lolland, men der vil også være byggepladser i forbindelse med tilslutningsanlæggene med mange beskæftigede, både faglærte og ufaglærte med specialiserede kompetencer indenfor bygge- og anlægsbranchen. Til sammenligning forventer Femern A/S at beskæftige ca. 2.500 personer årligt frem til 2029.

Anlæg af Østlig Ringvej giver mulighed for at bidrage til at uddanne lærlinge, praktikanter og kontorelever, såvel som efteruddannelse, inden for forskellige brancher i bæredygtigt anlæg af store infrastrukturprojekter. Det har den samfundsmæssige gevinst, at man ved at bidrage til uddannelsesmuligheder for fremtidens arbejdskraft, kan støtte Danmark i at blive verdensledende på området og sikre fremtidige jobmuligheder for unge både i hovedstadsområdet og på Lolland.

Sund & Bælt har forpligtet sig til at opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø og arbejde aktivt for at undgå arbejdsulykker for såvel medarbejdere som samarbejdsparter, der arbejder på anlæg og i kontorer. Som led heri inddrages erfaringerne fra Femern Bælt-forbindelsen, der har som målsætning at skabe en af Europas sikreste byggepladser under overskriften ”Target Zero – A State of Mind”.

Handlingsplan for arbejdet med arbejdsmiljø, løn og uddannelse

Sund & Bælt vil arbejde for en sikker og sund byggeproces. På baggrund af erfaringerne med ”Target Zero” arbejdes der videre med initiativer, der skal skabe en sikker arbejdsplads, herunder blandt andet:

  • Træning af relevante medarbejdere i arbejdssikkerhed
  • Støtte en sikkerhedskultur, som forebygger ulykker, og hvor alle tager ansvar for egen og andres sikkerhed
  • Tæt samarbejde mellem Sund & Bælt, entreprenører, Arbejdstilsynet og andre relevante parter
  • Fælles faste sikkerhedsmøder og -runderinger på byggepladsen
  • Jævnlige sikkerhedskampagner og andre aktiviteter.

En sikker arbejdsplads i driftsfasen

Det er ønsket, at når Østlig Ringvej tages i brug, skal den være en sikker arbejdsplads for de folk, der skal arbejde på- og i tunnelen.

 

Uddannelse af elever/lærlinge hos entreprenører

Anlæg af Østlig Ringvej skal bidrage til beskæftigelsen af både elever/lærlinge inden for de håndværksmæssige fag samt praktikanter og kontorelever. Sund & Bælt kan derfor som bygherre af Østlig Ringvej stille krav om uddannelse af elever/lærlinge hos entreprenører, som arbejder på projektet.

Samarbejde på tværs om lærlinge, uddannelse og efteruddannelse

For at støtte entreprenørernes muligheder for uddannelse af elever/lærlinge og efteruddannelse vil Sund & Bælt deltage i netværk og samarbejder med lokale og regionale erhvervsskoler i København såvel som i relation til tunnelelementfabrikken på Lolland samt arbejdsmarkedets parter og andre bygherreorganisationer på store danske infrastrukturprojekter. Sigtet er blandt andet, at der skabes interesse hos unge uanset køn for at blive elev/lærling på Østlig Ringvej, og at der tilbydes uddannelsesforløb af høj kvalitet i et trygt miljø. Der bygges videre på de erfaringer som Femern A/S har opnået gennem samarbejde med lokale organisationer om rekruttering og fastholdelse af lærlinge tilknyttet projektet.

 

Danske løn- og arbejdsforhold

Ambitionen er, at det arbejde, der udføres på Østlig Ringvej, skal foregå på danske løn- og arbejdsforhold, uanset om arbejdet udføres via en udenlandsk arbejdsgiver eller af udenlandske ansatte. Social dumping er uacceptabelt, og der skal derfor føres et stærkt tilsyn med, at entreprenørerne sikrer ordnede forhold til alle ansatte på projektet.