Hvad søger du?

Dialog og lokal inddragelse

Kommunikation og dialog er en prioritet

Østlig Ringvej vil både direkte og indirekte berøre mange borgere. Det stiller høje krav til transparent og rettidig information i alle faser af projektet. Kommunikation og dialog er derfor en integreret og prioriteret del af projekterings- og miljøvurderingsarbejdet.

 

Østlig Ringvej, dialog og lokal inddragelse

Miljøkonsekvensvurderingen af Østlig Ringvej i København indebærer gennemførelse af en række fysisk tekniske og miljømæssige undersøgelser, herunder fysisk tilstedeværelse med køretøjer til lands og fartøjer til vands og kan indebære visuel og evt. lydmæssig påvirkning af de nærmeste omgivelser. Berørte naboer og andre kan derfor efterspørge information om, hvad der foregår i deres nærområde.

 

Handlingsplan for arbejdet med dialog og lokal inddragelse

Sund & Bælt forpligter sig til at opretholde en åben og gennemsigtig dialog med interessenter og ønsker at sikre en bred inddragelse af borgere, organisationer, myndigheder, foreninger og erhvervsdrivende både lokalt og regionalt for at imødekomme behovet for korrekt og relevant information ikke blot i forbindelse med de formelle lovfæstede høringer i processen omkring miljøkonsekvensvurderingen, men kontinuerligt.

Borgermøder og dialogmøder med andre interessenter

Som led i miljøkonsekvensvurderingen gennemføres der en idefasehøring, der understøttes med borgermøder, så interesserede og berørte aktører blive orienteret om projektet og processen og komme med input til den forestående miljøkonsekvensvurdering.

I hele processen fortsættes dialogmøder med interessenter og Sund & Bælt står til rådighed med oplysninger. Der er etableret et havneforum for lystbådehavnene og deres brugere langs linjeføringen.

 

Informationsindsatser

Kommunikationsindsatsen understøttes derudover af opdateret hjemmeside, idéfaseoplæg med information om projektet og proces, video, nyhedsbreve, SoMe-opdateringer, samt trykte materialer med information.