Hvad søger du?

Leverandørstyring

Bæredygtighed som del af udbudsmateriale og kontrakter

Efter udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet skal kontrakter over en vis beløbsgrænse sendes i EU-udbud. Et redskab til at indfri ambitioner for bæredygtighed, er at indtænke bæredygtighed i udbudsmateriale og kontrakter.

Der er mulighed for at arbejde med bæredygtighed i udbuddets forskellige faser, fra markedsdialog over egnethedskrav, udvælgelseskriterier, funktionskrav og tildelingskriterier frem til de endelige kontraktvilkår.

Man kan ligeledes stille konkrete krav i kontrakten til fx udledning eller larm fra maskiner på byggepladser eller til bæredygtig energiforsyning eller til CO2-udledning, materialers kvalitet osv. Listen er lang.

I nogle tilfælde vil en bæredygtig løsning komme med en højere pris, og i de tilfælde må man vurdere, hvad der ud fra en samlet betragtning skal prioriteres.

Østlig Ringvej og leverandørstyring

I anlægsfasen udbydes en lang række rådgiver- og bygge- og anlægskontrakter til eksterne leverandører, som skal foretage det fysiske arbejde med forberedelse og byggeriet af tunnelen. Det gælder for såvel bygge- og anlægsarbejde med Østlig Ringvej som de tekniske installationer, der efterfølgende skal installeres i tunnelen.

I Sund & Bælt trækkes der på de mange erfaringer som bygherre fra forbindelserne over Femern Bælt og Øresund med at stille krav, lave udbud og kontrakter og følge op på dem. Bæredygtighed vil blive et særlig vigtigt parameter i de udbud, der kommer i forbindelse med Østlig Ringvej og i den styring af leverandørerne, som vil skulle udøves.

Handlingsplan for arbejdet med leverandørstyring

Bæredygtighedskrav og kriterier i udbud og kontraktindgåelse

Ud fra en undersøgelse af i hvilke faser af udbuddene, det er bedst at indfri hvilke ambitioner og kriterier for bæredygtighed, udarbejdes en strategi herfor forud for opstart af de relevante udbudsprocesser, herunder ved udarbejdelse af relevant kontraktuel regulering.

Det undersøges også, hvordan man med udbud og kontrakter skaber det bedst mulige incitament for grøn og bæredygtig adfærd hos leverandører til projektet, og hvordan man dokumenterer, at forpligtelserne overholdes.

Endelig ses der på mulige udelukkelsesgrunde, hvis en virksomhed har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, sociale- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning eller kollektive aftaler.

Markedsdialog som redskab til forberedelse af udbud

For de væsentligste kontrakter benyttes markedsdialog til bl.a. at forberede aktører i markedet på krav om bæredygtighed i forbindelse med udbuddet, opnå bedre kendskab til hvad markedet kan levere og få input til at optimere udbuddet. Samarbejde mellem bygherre, rådgiver og entreprenør skal sikre, at kravene stilles rigtigt under hensyn til sikkerhed, holdbarhed og økonomi.

 

Adfærdskodeks for ansvarlig leverandørstyring

Sund & Bælt har udarbejdet og implementeret et Adfærdskodeks for ansvarlig leverandørstyring, som forpligter leverandører til at overholde UN Global Compacts ti principper. Leverandørerne skal udarbejde politikker og retningslinjer for samfundsansvar med fokus på de emner, som er særligt relevante for deres specifikke branche. Leverandørerne skal desuden arbejde systematisk med løbende at forbedre deres samfundsmæssige indsats og skal på anmodning kunne dokumentere, at kravene i adfærdskodekset er opfyldt, og der kan udføres audit hos leverandøren, hvis dennes fremsendte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig.

Sund & Bælt ønsker at sikre, at både selskabet selv og leverandører og samarbejdspartnere overholder de gældende regler og retningslinjer, der vedrører ethvert af selskabets aktiviteter. Sund & Bælt har derfor et tæt samarbejde med leverandører og entreprenører om, hvordan selskabet ønsker efterlevelse af gældende regler og krav. Derudover fører Sund & Bælt løbende tilsyn med leverandørerne og entreprenørerne på baggrund af en risikovurdering.