Hvad søger du?

13 oktober 2022

Idéfase for Østlig Ringvej resulterer i nyttige input

Den igangværende idéfase forud for miljøkonsekvensvurderingen af Østlig Ringvej har allerede afstedkommet en række forslag og ideer til, hvad de forestående undersøgelser kan inddrage, og der er stadig tid til at komme med flere input.
Idéfasen forud for miljøkonsekvensvurderingen af Østlig Ringvej blev skudt i gang 5. september og løber frem til 31. oktober. Formålet med idéfasen er at modtage forslag og ideer til, hvad der med fordel kan indgå i miljøkonsekvensvurderingen af en Østlig Ringvej. Ringvejen skal forbinde Helsingørmotorvejen i nord med Øresundsmotorvejen i syd, så der skabes en ny østlig ringvej, der forbedrer fremkommeligheden i hovedstadsområdet og leder biltrafik uden om det centrale København.

Og idéfasen har allerede båret frugt, fortæller Christina Berlin Hovmand, der er projektchef på Østlig Ringvej i Sund & Bælt.

- Lovgivningen fastlægger på forhånd en lang række emner, som skal undersøges, men vi vil også meget gerne have andre input, så vi ikke overser vigtige og gode vinkler, forslag og ideer. Det kan eksempelvis dreje sig om særlige lokale hensyn til natur- og miljømæssige forhold, forslag til at håndtere potentielle virkninger fra projektet eller idéer til, hvordan projektets positive effekter, som fx færre køretøjer gennem indre by og brokvartererne, kan forstærkes yderligere, siger Christina Berlin Hovmand.

Hun glæder sig derfor over, at der allerede er indkommet en række input og ser frem til flere inden idefasen slutter 31. oktober 2022. Flere af forslagene er også blevet nævnt på et af de tre borgermøder, Sund & Bælt har afholdt i forbindelse med idéfasen.

- Vi har bl.a. modtaget ingeniørmæssige forslag og ønsker om at sikre, at undersøgelserne eksempelvis også - som loven foreskriver - får set på påvirkningen af sejladsforholdene. Det er værdifulde input, og jeg håber, at vi får endnu flere, s iger Christina Berlin Hovmand.

Efter idéfasen vurderer Sund & Bælt de modtagne ide er o g forslag, så dem, der ligger inden for rammerne af opgaven, kan blive taget med i det videre arbejde med miljøkonsekvensvurderingen. Der udarbejdes et notat på baggrund af de indkomne idéer og forslag, som offentliggøres og indgår i det videre arbejde med projektet.

Den endelige linjeføring og konkrete udformning af en Østlig Ringvej er endnu ikke fastlagt, og projektet skal først undersøges grundigt, før der kan træffes en endelig beslutning om projektet.

Læs mere om idéfasen her.

Input til idéfasen kan sendes til idefase@oestligringvej.dk

 

Den endelige linjeføring og konkrete udformning af en Østlig Ringvej er endnu ikke fastlagt, og projektet skal først undersøges grundigt, før der kan træffes en endelig beslutning om projektet. Frem til 31. oktober er der mulighed for at komme med input til den forestående miljøkonsekvensvurdering.

Om Østlig Ringvej

Et bredt flertal i Folketinget indgik 28. juni 2021 en politisk aftale om Infrastrukturplan 2035. Ifølge aftalen skal der gennemføres en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af Østlig Ringvej anlagt som en sænketunnel langs Amagers østkyst.

Linjeføringen forløber langs Amagers østkyst og forbinder Helsingørmotorvejen i nord med Øresundsmotorvejen i syd. Der undersøges tilslutningsanlæg i Nordhavn, på Lynetteholm, ved Prøvestenen og ved Øresundsmotorvejen i Kastrup. Dermed vil en Østlig Ringvej kunne aflaste det centrale København for gennemkørende biltrafik, sikre vejbetjening af nye byområder i Østhavnen samt forbedre adgangsforholdene til Øresundsforbindelsen og Københavns Lufthavn.

Sænketunneler kendes fra Øresundsforbindelsen og Femern Bælt-forbindelsen og kendetegnes ved, at tunnelelementer, der er produceret på land, sejles ud og placeres i forlængelse af hinanden i en rende under havbunden. Herefter genetableres havbunden oven på tunnelen.

I det videre arbejde med miljøkonsekvensvurdering af projektet skal en lang række tekniske forhold undersøges og miljøvurderes nærmere, herunder tunnelens endelige linjeføring, udformning, kapacitet og tilslutning til det omkringliggende vejnet.

 

Om miljøkonsekvensvurdering

En miljøkonsekvensvurdering (tidligere kaldet VVM) skal belyse påvirkningen af en række forhold og indeholde forslag, der kan reducere negative påvirkninger og forstærke positive effekter.

Det gælder for eksempel:

  • Befolkningenogmenneskerssundhed 
  • Den biologiske mangfoldighed (biodiversiteten) med særlig vægt på beskyttede arter og naturtyper 
  • Jordarealerogjordbund, 
  • Vand, luftogklima 
  • Materielle goder, kulturarv og landskab, 
  • … samt samspillet mellem disse miljøforhold 

Når miljøkonsekvensvurderingen er færdig, offentliggøres undersøgelsens resultater i en miljøkonsekvensrapport, der sendes i offentlig høring.