Hvad søger du?

5 september 2022

Idéfase for Østlig Ringvej i København indledt

Sund & Bælt inviterer til dialog og idéfase om en vejtunnel ud for Amagers østkyst - Østlig Ringvej.

Fra 5. september til 31. oktober 2022 gennemfører Sund & Bælt en idéfase forud for miljøkonsekvensvurdering af en Østlig Ringvej. Med idéfasen inviteres alle interesserede til at komme med input til den forestående miljøkonsekvensvurdering af en ny cirka 11 kilometer lang vejtunnel uden om København. Projektet hedder Østlig Ringvej og skal forbinde Helsingørmotorvejen i nord med Øresundsmotorvejen i syd, så der skabes en ny østlig ringvej, der forbedrer fremkommeligheden i hovedstadsområdet og leder trafik uden om det centrale København.

I løbet af idéfasen håber Sund & Bælt at modtage forslag og ideer til, hvad der med fordel kan indgå i miljøkonsekvensvurderingen. Lovgivningen fastlægger på forhånd en lang række emner, som skal undersøges, men øvrige input kan være med til at sikre, at yderligere aspekter bliver en del af undersøgelserne. Det kan eksempelvis dreje sig om særlige lokale hensyn til natur- og miljømæssige forhold, forslag til at håndtere potentielle virkninger fra projektet eller idéer til, hvordan projektets positive effekter som fx færre køretøjer gennem indre by og brokvartererne kan forstærkes yderligere.

Den endelige linjeføring og konkrete udformning af en Østlig Ringvej er endnu ikke fastlagt, og projektet skal først undersøges grundigt, før der kan træffes en endelig beslutning om projektet.

Man kan sende sit input til idéfasen på idefase@oestligringvej.dk

Vi gør opmærksom på, at indkomne forslag og idéer bliver offentliggjort, så tænk over brugen af personoplysninger.

Borgermøder

Som en del af idéfasen inviterer Sund & Bælt til en række borgermøder, hvor man kan høre mere om projektet og de forestående undersøgelser. De finder sted:

  • 26. september 2022 kl. 19-21
    Scandic CPH Strandpark, Amager Strandvej 401, 2770 Kastrup

  • 4. oktober 2022 kl. 19-21
    Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København

  • 5. oktober kl. 17-19 online på www.oestligringvej.dk


Tilmelding

Send en mail til idefase@oestligringvej.dk med antal deltagere, hvis du vil deltage i et af de fysiske borgermøder. 

 

Yderligere information og idéfasepjece kan findes her.