Hvad søger du?

Idéfase
Idéfase

Idéfase om Østlig Ringvej

Fra 5. september til 31. oktober 2022 gennemførte Sund & Bælt en idéfase forud for miljøkonsekvensvurderingen af en Østlig Ringvej. Læs mere om idéfasen og indkomne idéer og forslag nedenfor. 

Fra 5. september til 31. oktober 2022 gennemførte Sund & Bælt en idéfase forud for miljøkonsekvensvurderingen af en Østlig Ringvej. Med idéfasen blev alle interesserede inviteret til at komme med input til den forestående miljøkonsekvensvurdering af en ny cirka 11 kilometer lang vejtunnel uden om København. Projektet hedder Østlig Ringvej og skal forbinde Helsingørmotorvejen i nord med Øresundsmotorvejen i syd, så der skabes en ny østlig ringvej, der forbedrer fremkommeligheden i hovedstadsområdet og leder trafik uden om det centrale København.

I løbet af idéfasen har Sund & Bælt modtaget forslag og ideer til, hvad der kan indgå i miljøkonsekvensvurderingen. Lovgivningen fastlægger på forhånd en lang række emner, som skal undersøges, men øvrige input kan være med til at sikre, at yderligere aspekter bliver en del af undersøgelserne. Det kan eksempelvis dreje sig om særlige lokale hensyn til natur- og miljømæssige forhold, forslag til at håndtere potentielle virkninger fra projektet eller idéer til, hvordan projektets positive effekter som fx færre køretøjer gennem indre by og brokvartererne kan forstærkes yderligere.

Den endelige linjeføring og konkrete udformning af en Østlig Ringvej er endnu ikke fastlagt, og projektet skal først undersøges grundigt, før der kan træffes en endelig beslutning om projektet. 

Idéfasen er nu afsluttet, men hvis man ønsker at komme i kontakt med os, er det muligt via info@oestligringvej.dk.

Indkomne idéer og forslag

I forbindelse med idéfasen for miljøkonsekvensvurderingen af Østlig Ringvej, har vi modtaget i alt 59 høringssvar om alt fra klima- og trafikberegninger til støjreducerende tiltag, sikkerhed på havet, udformning af tilslutningsanlæggene og reetablering af havbunden.

Sund & Bælt er nu ved at gennemgå og analysere de indkomne høringssvar med henblik på at kunne offentliggøre et fyldestgørende høringsnotat - forventeligt i begyndelsen af 2023. Dog er det allerede nu muligt at læse de indkomne høringssvar. Bemærk i denne sammenhæng, at svarene er indsat i den samlede pdf i den rækkefølge, de er modtaget, samt at svarene er anonymiseret i overensstemmelse med Sund & Bælts privatlivs- og GDPR-politik. 

Læs de indkomne idéer og forslag nedenfor. 

Materialer fra idefasen

Borgermøder

Som en del af idéfasen inviterede Sund & Bælt til en række borgermøder, hvor man kunne høre mere om projektet og de forestående undersøgelser.

De blev afholdt: 

  • 26. september 2022 kl. 19:00-21:00 Scandic CPH Strandpark, Amager Strandvej 401, 2770 Kastrup
  • 4. oktober 2022 kl. 19:00-21:00 Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København
  • 5. oktober kl. 17:00-19:00 online på www.oestligringvej.dk

Online-mødet blev optaget og kan ses herunder. 

Den 5. oktober 2022 afholdte Sund & Bælt online borgermøde om Østlig Ringvej. Se borgermødet nedenfor.