Hvad søger du?

Status & proces
Status

Status og proces

Der skal gennemføres en række undersøgelser, før en Østlig Ringvej kan blive vedtaget og anlagt. Et af skridtene er gennemførelsen af en idéfase, som du kan læse mere om her.

Forundersøgelse, SMV, VVM

Før et projekt som en Østlig Ringvej kan blive til virkelighed, skal det undersøges grundigt. Vejdirektoratet offentliggjorde i august 2020 en forundersøgelses af en Østlig Ringvej, som kan ses på Vejdirektoratets website. Herefter følger en række andre undersøgelser og vurderinger forud for en endelig Folketingsbeslutning.

Første fase – strategisk miljøvurdering 

I sommeren 2021 besluttede Folketinget i forlængelse af anlægsloven for Lynetteholm, at der skal gennemføres en strategisk miljøvurdering (SMV) af den overordnede byudvikling af Lynetteholm og øvrige arealer på Nordøstamager set i sammenhæng med den ønskede infrastruktur i form af cykel-, vej- og metroforbindelse til området. SMV'en blev sendt i offentlig høring i august 2022. Læs mere på Transportministeriets hjemmeside.

Anden fase - miljøkonsekvensvurdering

Efter SMV’en følger udarbejdelsen af en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af en Østlig Ringvej (se forneden).

Tredje fase – beslutning og lov

En færdig VVM indgår i grundlaget for en endelig Folketingsbeslutning om en Østlig Ringvej.

Miljøkonsekvensvurdering - VVM

En miljøkonsekvensvurdering (VVM-undersøgelse) er en grundig beskrivelse af projektets forventede væsentlige indvirkninger på miljøet, herunder påvirkningen på;

  • befolkningen og menneskers sundhed
  • den biologiske mangfoldighed
  • jordarealer, jordbund, vand, luft og klima
  • materielle goder, kulturarv og landskab og samspillet mellem de nævnte miljøfaktorer
  • projektets sårbarhed over for risici for større ulykker eller katastrofer.

Miljøkonsekvensvurderingen (VVM) for Østlig Ringvej i København forventes at være klar medio 2026.